ईश्वरको सत्तालाई अस्वीकार गर्ने अथवा भगवान हुँदैन भनी विश्वास गर्नेलाई नास्तिक भनिन्छ।
हेर्नुहोस्
नास्तिकता