नारायण

नेपालको भेरी अन्चलको दैलेख सदरमुकामलाई नारायण नगरपालीका नामाकरण गरिएको छ। नगरको जनसङ्ख्या २०.९१० रहेको छ। दैलेखको टेलीफोन कोड नं. हो।