त्रिबेणी घाट

त्रिबेणीको अर्थ हुन्छ । त्रिको अर्थ हुन्छ तिन बेणीको अर्थ हुन्छ जल प्रबाह अथवा भिड । अर्थात त्यो स्थान जहाँ तिन नदीको सघंम भएको हुन्छ ।