मुख्य सूची खोल्नुहोस्
कुनै विज्ञान र यसले व्यवहारिक जीवनमा त्रिकोणमितिय उपयोगिताको पनि अध्ययन गर्दछ।

कोण स्थानान्तरण सुत्रसम्पादन