त्याचलिङ्गी

त्याचलिङ्गी (Cisgender) भन्नाले ती व्यक्तिहरू हुन जसको आफ्नो जैविक लिङ्गसँग मेल खाने लैङ्गिक पहिचान राख्छन्। जन्मँदा पुलिङ्गी इङ्गित गरिएका व्यक्तिहरू आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउँछन् वा जन्मँदा स्त्रीलिङ्गी इङ्गित गरिएका व्यक्तिहरू आफूलाई महिला भनेर चिनाउँछन् भने ऊ त्याचलिङ्गी व्यक्ति हो।

त्याचलिङ्गी पुरुषसम्पादन

जो पुलिङ्गी व्यक्ति आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउँछन

त्याचलिङ्गी महिलासम्पादन

जो स्त्रीलिङ्गी व्यक्ति आफूलाई महिला भनेर चिनाउँछन्