डसेलडॉर्फ़


जर्मनीको एउटा राज्य उत्तरी राइनको राजधानी हो