जनरल वुड (१७६६-१८१४) नेपाल अंग्रेज युद्धमा अंग्रेज सेनाका जनरल थिए।