जनआन्दोलन शव्दले जनता संलग्न रहेको आन्दोलन भन्ने जनाउँछ।

नेपालमा यो शव्दले निम्नानुसारका कुरा जनाउँछ।