छेदक अथवा विभाजक कुनै पनि ज्यामितिय आकृतीलाई विभाजन गर्ने रेखा