चैनपुर (स्पष्टता)

चैनपुर भन्नाले निम्न कुराहरू बुझिन्छ।