मुख्य सूची खोल्नुहोस्

कुनै रोगको पहिचान गरी त्यसको उपचार गर्ने कार्य।