चिकित्सा

कुनै रोगको पहिचान गरी त्यसको उपचार गर्ने कार्य।