मुख्य सूची खोल्नुहोस्
चर्खाको प्रयोग गरी धागो बनाउँदै एक महिला

कपास वा उनलाई कातेर धागो बनाउने एक प्रकारको घरेलु यन्त्र।