पहाडी ईलाकामा पाईने एक प्रकारको काँडेदार बुट्यान हो घंगेरा | यसमा साना-साना राता, गोलाकार फल लाग्ने गर्छन् |