गौतम गोत्र अन्तर्गत पर्ने थरहरुमा गोतामे खत्री,गौतम,रोकाय,बिष्ट,गोतामे के.सी. आदि पर्दछन् ।