कुनै पनि कामकाे घटना, प्रक्रिया वा अवस्था जनाउने पदलाई क्रियापद भनिन्छ।