मुख्य सूची खोल्नुहोस्


गुप्त लेखन अथवा गूढ लिपि संबंधित विषयको अध्ययनलाई क्रिप्टोग्रॉफी भनिन्छ।