मुख्य सूची खोल्नुहोस्

केन उपनिषद् १०८ उपनिषद् मध्येको एक हो ।स्रोतसम्पादन