किन्डल वा अमेजन किन्डल एउटा विद्युतीय पुस्तक पढ्ने यन्त्र हो।