मुख्य सूची खोल्नुहोस्

काली नदी नेपालको एक नदी हो।