काठमाडौं (स्पष्टता)

काठमाडौँ शब्दले निम्न लिखित कुराहरू बुझ्न सकिन्छ :-