काँडे अम्बक

काँडे अम्बक मध्य पहाडी भेकमा पाइने एक प्रकारको पतझड समुहको रूख हो। यसमा अम्बामा झैं मीठो फल फल्दछ।