ओशनोग्राफी

समुद्रसित संबंधित विषयको अध्ययनलाई ओशनोग्राफी भनिन्छ।