ओशनोग्राफी


समुद्रसित संबंधित विषयको अध्ययनलाई ओशनोग्राफी भनिन्छ।