एयरोनटिक्स

विमानहरूको उडान विषयको अध्ययनलाई एयरोनटिक्स भनिन्छ।