मुख्य सूची खोल्नुहोस्


विमानहरूको उडान विषयको अध्ययनलाई एयरोनटिक्स भनिन्छ।