एक इश्वरवाद

एउटा मात्र ईश्वर बाहेक अन्य कसैको पूजा (उपासना) नगर्नु ।