नेपालमा पाइने एक थर । यस थरका व्यक्तिहरू ब्राम्हण हुन्छन ।