उच्च माध्यमिक विद्यालय

उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा उ.मा.वि. (१०+२) माध्यमिक तहको शिक्षा प्राप्त गरिसकेका अथवा एस्. एल्. सी. उतिर्ण विद्यार्थीहरूलाई उच्च माध्यमिक तहको [[शिक ्षा]] हासिल गराउने विद्यालय हो। नेपालको उच्च माध्यमिक विद्यालयमा विद्यार्थीहरूलाई कक्षा ११ देखी कक्षा १२ सम्मको शिक्षा दिने गरिन्छ।