यो प्री-जुलियन रोमन को एक वर्ष हो।

उक्त समयमा, यसलाई डिसेम्भिरी (decemviri) को दोस्रो वर्ष भनेर चिनिन्थ्यो।

घटनाक्रमसम्पादन

जन्मसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र जन्मेको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

मृत्युसम्पादन

विवरण
# व्यक्तिको नाम कार्यक्षेत्र मृत्यु भएको मिति
1 - -
2 - -
3 - -

स्रोतसम्पादन