इक्थ्योलोजी

माछाहरू एवं सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई अक्थायोलोजी भनिन्छ।