इक्थ्योलोजी

माछाहरू एवं संबंधित विषयको अध्ययनलाई अक्थायोलोजी भनिन्छ।