इक्क्राइनोलोजी

गुप्त सूचनाहरू एवं सम्बन्धित विषयको अध्ययनलाई इक्क्राइनोलोजी भनिन्छ।