अलङ्कार (स्पष्टता)

  • अलङ्कार जो साहित्यलाई अलंकृत गर्दछन्।
  • अलङ्कार संगीतका लागि जसको अभ्यास गरिन्छ
  • अलङ्कार जो प्रमुख व्यक्तीहरूलाई सम्मानित गर्नेका लागि दिइन्छ।
  • अलङ्कार जो शरीरको सौंदर्य बढाउनका लागि धारण गरिन्छन्।