कुनै पनि निश्चित नियममा आधारित सङ्ख्याहरूको समूहलाई अनुक्रम(Sequence) भनिन्छ । जस्तै: ३,५,७,....................र १,२,४,८,................ आदि अनुक्रम हुन् ।


सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन